افتخار تولید قطعات پلاستیک و ساخت قالبهای پلاستیک برای شرکت های معتبر ایران زمین ، در کارنامه ی ما ثبت گردیده است: